Allt hos en och samma leverantör...

Med HeliAir Sweden får du en partner som har kompetens och kapacitet att utföra samtliga idag förekommande helikoptertjänster för kraftindustrin.

Tjänster för kraftindustrin

Våra insatser ökar värdet och tillgängligheten i nätet hos våra kunder, och vi ser ständigt hur antalet störningar och avbrott minskar år efter år hos de som anlitar oss för att arbeta med sitt förebyggande underhåll. Vi flyger tusentals timmar årligen åt våra uppdragsgivare inom kraftindustrin, och har en tjänsteportfölj specialiserad för detta. Nedan hittar du presentationer och beskrivningar av de olika typerna av helikoptertjänster vi idag utför. Allt från inspektioner och förebyggande åtgärder såsom kvist- eller toppsågning, till ren akuthjälp med hydraulisk grip vid avbrott och störningar.

Tillsammans med kunden tar vi gärna en aktiv del i utformningen av hur nätunderhållet ska ske. Vi kan det vi gör, och med HeliAir Sweden som partner sänker ni på sikt kostnaderna för avbrott och störningar i nätet rejält!

left

Ledningsbesiktning

Vi besiktigar ca 5 000 mil kraftledningar i Sverige varje år. Traditionellt sker detta tillsammans med personal från uppdragsgivarens organisation, men på senare tid har vi levererat allt fler helhetslösningar där vi även tillhandahåller besiktningsmannen.

Varför HeliAir?

Från årsskiftet fram till midsommar har vi i genomsnitt tre till fyra helikoptrar i luften varje dag som besiktigar kraftledningar i Sverige. Vår mobila bränsleorganisation följer med helikoptrarna längs kraftledningsnäten och minimerar på så vis behovet av flygning fram och tillbaks till närmaste flygplats för att tanka. Eftersom aktionstiden för en helikopter är ungefär tre timmar har detta en enorm påverkan på projektet, och sparar i bästa fall upp till var tredje flygtimme. Detta tillsammans med våra tekniker som sköter tillsyn och underhåll av helikoptrarna på plats och utanför produktionstid gör att vi levererar mer besiktning per krona eller timme än någon annan leverantör idag.

Elkompetens

HeliAir Sweden har behörighet att utbilda såväl piloter som besiktningsmän enligt de krav som finns från kraftindustrin, och vi håller ett flertal EBR-kurser varje säsong. I och med detta har vi en nära dialog med elbranschen, och håller oss på så vis alltid a jour med de nyheter och förändringar som styr arbetet i elnäten idag.

Fördel: kunden

Tack vare att tankningen av helikoptrarna sker längs den planerade flygrutten och det löpande underhållet utförs utanför ordinarie arbetstid reducerar ni med oss kalendertiden för ert besiktningsprojekt avsevärt. Er personal frigörs fortare från besiktningen och kan återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter. Påverkan på miljön minskar, samtidigt som besiktningen blir betydligt mer kostnadseffektiv för er som kund.

Säkerhet och kommunikation

Vi följer samtliga våra helikoptrar som befinner sig i luften, något som höjer säkerheten avsevärt för våra piloter och deras besättningar. Med hjälp av satellitteknik och GPS mottagare ser vår operativa avdelning helikoptrarnas fart, riktning och position i realtid, samt även om de står på marken eller om helikoptern är avstängd. Som vår kund får ni om så önskas tillträde till systemet, vilket naturligtvis underlättar för driftcentraler som står för planering, och säkerhetsuppföljning av besiktningspersonalen.

Vi står i ständig förbindelse med våra helikoptrar via radio och telefon, från starten till dess att de är på backen igen.

Störningsflyg

Minst en eller ett par gånger varje år blåser det till ordentligt någonstans i vårt avlånga land. Med HeliAir Sweden som partner reder ni snabbt ut situationen och åtgärdar det som behövs när ovädret dragit förbi...

Redan när ett oväder är på väg in ser vi till att mobilisera de resurser som behövs för att snabbt sätta igång med arbetet så fort det går att flyga igen. Vid har alltid piloter i tjänst och/eller beredskap, vilket gör att vi snabbt kan vara på plats även vid oväntade avbrott och störningar. Vår flotta består av ett tiotal helikoptrar som alltid står beredda, och under de förhållanden som råder samband med en störning är våra kunder inom kraftindustrin alltid vår högsta prioritet.

Vi erbjuder även oöverträffad rensning och borttagning av nedfallna träd som ligger på ledningen med vår helikopterburna hydrauliska grip (se nedan) som lyfter upp, klipper av och rensar bort träd från ledningen. Att ta bort ett träd som ligger över en kraftledning sker som regel på mindre än en halv minut. Läs mer nedan om vår Grip...

Kvistsågning

Den vanligaste orsaken till strömavbrott i ett lokalnät är föremål som kommit i kontakt med ledningen. Att kvistsåga ledningsgatan med helikopter säkerställer en störningsfri elleverans i många år framöver...

Att kvistsåga ledningsgator med helikopter

Med våra helikopterburna kvistsågar röjer vi ledningsgator med upp till två kilometer per timme (båda sidorna av ledningsgatan). Att ta bort grenverket ovanifrån erbjuder ett antal uppenbara fördelar jämfört med kvistning från marken:

 • När man tar bort alla grenar från toppen av trädet och ner till ca. en meter under ledningen fördelas balansen om i trädet. Träden lutar sig utåt från kraftledningen, och ju mer snö och is som tynger på grenverket, desto bredare och öppnare blir ledningsgatan då träden lutar allt kraftigare bort från ledningen. När förhållandena är som allra sämst är de ledningsgator vi kvistsågat som allra öppnast
 • Eftersom vi sågar ända uppifrån toppen på trädet finns de helt enkelt inget som kan falla mer på kraftledningen och orsaka skador, eller på en icke isolerad ledning, en kortslutning
 • Vi avverkar upp till två kilometer ledningsgata per timme, vilket är väsenskilt från konventionella metoder
 • Då ingen avverkning sker från marken slipper nätägaren all dialog med markägare beträffande tillträde till ledningsgatorna, logistik i samband med detta etc etc. Vi sköter allt från luften
 • Vi sågar från toppen av trädet ner till ca. en meter under ledningen. Detta sparar det nedre grenverket, skapar skugga i ledningsgatan och minskar tillväxten i undervegetationen
 • Allt arbete sker som regel med strömmen påkopplad i nätet. Inga avbrott eller störningar av elleveransen behövs när vi kvistsågar en ledningsgata
 • Vi behöver inte ta hänsyn till terräng, markförhållanden eller tillgänglighet från marken, projektet löper på med samma fart oavsett hur det ser ut på backen

Hur länge håller det?

Den äldsta ledningsgatan som kvistsågats med helikopter och fortfarande finns kvar idag ligger en bit utanför Strömsund och sågades i mitten på 90-talet. Gatan är fortfarande i mycket bra skick, och det är inte dags att komma tillbaks och såga på ännu ett antal år, om någonsin. Den tid som gatan håller sig öppen varierar naturligtvis beroende på typen av växtlighet, men efter att vi sågat ett antal hundratals mil genom åren har vi fortfarande inte behövt återvända till något ledningsavsnitt...

Toppsågning

Överlägset snabb och bekymmersfri trädsäkring av regionnät med helikopterburen såg.

Varför sågar man ned hela trädet?

På grund av den högre spänningen ser förutsättningarna för ett regionnät lite annorlunda ut jämfört med ett lokalnät. Ledningsgatan under ett regionnät är circa 15-20 meter bred, och här säkerställer man traditionellt en störningsfri elleverans genom att kontinuerligt avverka de träd som når en viss höjd så att de inte kan falla på ledningen. Detta görs från marken genom att helt enkelt såga ned hela trädet och forsla bort det från platsen.

Att hantera trädsäkringen på detta vis kräver enorma resurser varje år, och är förenat med mycket arbete för nätägaren som inte bara står för all logistik, utan även ersättning till markägarna för den skog som tas bort. Stora värden går även till spillo genom detta då träd avverkas som annars skulle få växa vidare och därmed öka i värde år efter år.

Trädsäkring med oöverträffad hastighet

Vi på HeliAir Sweden har tillsammans med en av våra kunder vidareutvecklat och avsevärt förbättrat metoderna för toppsågning för trädsäkring kraftledningar. Det innebär att vi med hjälp av avancerad teknik för höjdmätning och positionering av träden längs ledningsgatan skapar ett digitalt kartunderlag med de träd som hamnar inom gränsvärdena för avverkning. De kortas sedan ned till den längd som behövs med hänsyn till en mängd olika faktorer som påverkar tillväxten av träden på platsen, och får stå kvar på sin plats.

Med vår helikopterbaserade toppsåg klarar vi under normala förhållanden av att trädsäkra upp till 3 kilometer ledningsgata per timme. Båda sidorna. Precis som vid kvistsågning så får man även här alla fördelar som kommer av att inte behöva tillträde till marken under kraftledningen, och du som kund slipper sålunda all praktisk hantering förenad med trädsäkringen av linjen.

Grip

Det existerar inget effektivare redskap idag för att ta bort nedfallna träd från kraftledningar. Med vår hydrauliska grip rensar vi ledningen från nedfallna träd med en fart och precision som inte går att föreställa sig.

Vad är Gripen för något?

Gripen är en patenterad gripklo med dubbla hydrauliska käftar och en giljotin som kapar av trädet som greppats. Den är utvecklad och byggd för att monteras under en helikopter och opereras av piloten inifrån cockpit, främst vid rensning av nedfallna träd från kraftledningar. När trädet kapats faller den nedre delen helt enkelt ned i ledningsgatan, medan den övre delen släpps ned vid sidan av kraftledningen på en lämplig plats.

När ovädret dragit förbi...

Efter ett oväder händer det att träd lägger sig över kraftledningen. Arbetet med att ta bort dessa är både farligt och tidskrävande, med långa avbrott i elleveransen som konsekvens. Även ett fåtal träd kan kräva lång tid att få bort, speciellt om de är belägna på platser som ligger avsides eller där markförhållandena inte är de bästa.

Med en av våra hydrauliska gripar monterad under en helikopter får du följande:

 • Piloten kapar och lyfter vi bort ett träd på bråkdelen av den tid det tar med konventionella metoder. I genomsnitt är tädet är borta från från kraftledningen på mindre än en minut
 • Allt arbete sker från luften, helt fritt från behov av markbundna resurser
 • Risken för skador på personer och material reduceras till ett minimum eftersom träden varsamt lyfts bort rakt upp från ledningen
 • Kostnaden fördelad på resultatet överträffar alla andra metoder
 • Samtliga våra piloter som opererar gripen är utbildade och certifierade enligt EBR standard. Efter utförda åtgärder inspekterar de ledningens skick för att säkerställa fortsatt elleverans alternativt beställa fram rätt åtgärder för reparation och underhåll

Att rensa och iordningställa kraftledningar med hjälp av våra gripar överträffar alla andra metoder som finns idag. Griparna går även att få med beredskapsavtal, vilket gör att avrop och inkallande av tjänsten sker med förtur.

Behöver vi tillägga att vi inte behövt använda gripen på något av våra helikoptersågade ledningsavsnitt?

Lindragning

Med vår utrustning för lindragning är vi ensamma om att trä kabeln under tornet från helikoptern...

Filmen här ovan talar för sig själv. Då vi flyger lindragning med vår utrustning går det snabbare och smidigare än med någon annan. Riggen trär linan under bommen på tornet, och svänger sedan runt sin egen axel inför nästa torn. Inom loppet av några sekunder är varje moment avklarat, vilket ger helt oöverträffad pris/prestanda när ni anlitar HeliAir Sweden vid ert kraftledningsbygge.

Kraftledningsbyggen

IR / Termografering

Med hjälp av en IR-kamera/värmekamera kan vi genomföra termografering av kraftledningsnät. Detta är en förebyggande metod där du kan upptäcka varmgångar i ditt ledningsnät som ej är möjliga att se vid visuell inspektion.

Med hjälp av en IR-kamera/värmekamera kan vi genomföra termografering av kraftledningsnät. Detta är en förebyggande metod där du kan upptäcka varmgångar i ditt ledningsnät som ej är möjliga att se vid visuell inspektion.

Vad gör en IR-kamera?
En vanlig kamera kan filma synligt ljus, men med en värmekamera så kan du filma infraröd strålning som ej är synligt med blotta ögat. Alla föremål utstrålar energi, hur mycket beror på dess temperatur. Desto varmare föremål desto mer infraröd strålning. Skillnaderna i utstrålning känns av i sensorn i kameran som sedan presenteras för oss som temperaturskillnader på en skärm.

Varmgångar
Med hjälp av denna metod finner vi varmgångar som kan bli problem om kraftledningsnätet utsätts för en högre last. Ofta finner vi varmgångar i skarvar där ledningsförmågan har blivit försämrad. Ju större temperaturskillnad till exempel en skarv har jämfört med själva ledningen, desto allvarligare fel. Vid låg last behöver det inte innebära något problem men skulle man behöva öka på lasten på nätet kan varmgångarna göra så att ledningen brinner av.

Corona

Vid en konventionell inspektion ser det ut som att isolation är felfri, även på nära håll. Här ser man dock att den är sprucken rakt igenom...

Vad är Corona?

Corona är namnet på den teknik som används vid besiktning av kraftledningar med hjälp av UV-teknik. Utrustningen består av en gyrostabiliserad kamera under helikoptern med ett speciellt filter som detekterar ultraviolett strålning, något som är resultatet av att en kraftledning "läcker" ström. Anledningen kan vara till exempel en trasig isolator, saltavlagringar aller något annat som är svårt att upptäcka med blotta ögat.

Kan man se om en ledning "läcker" ström?

Utan Corona ser man inte mindre strömläckage, och kan på så vis stöta på problem med att lokalisera orsaken till att det inte stämmer i nätet. I filmen ovan ser man tydligt hur den trasiga isolation leder iväg strömmen genom att kameran visar den ultravioletta strålningen som avges...

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos