Inspektionsflyget

Vi flyger en mängd timmar inspektionsflyg varje år, med egna inspektörer eller kundens...

Inspektionsflyg

Vi flyger en mängd timmar inspektionsflyg varje år, med egna inspektörer eller kundens...

left

Skogsinventering

Tillsammans med oss inventerar våra kunder snabbt och säkert sina bestånd från luften. Det kan röra sig om allt från nya planteringar till tecken på skadedjursangrepp i mark och skog.

I stort sett samtliga våra inventeringsuppdrag genomförs tillsammans med vår partner Älgflyg AB, som med sin unika kompetens, teknik och metodik är det företag idag som ligger främst inom vilt- och skogsinventering.

Röjningsinventering

Vid röjningsinventering förser beställaren oss normalt med ett digitalt kartunderlag över sitt skogsinnehav, utifrån vilket det tillverkas en rutt där datorn minimerar flygsträckan med hänsyn till helikopterns bränsleförbrukning och den utplacerade tankvagnen eller närmaste flygplats. Piloten följer sedan den uppgjorda rutten mellan kartobjekten och uppnår på så vis bästa möjliga lönsamhet och prestanda för kunden.

Vid röjnings- och plantinventering används en digital ”blankett” där operatören fyller i de uppgifter och åtgärder som beställaren efterfrågat kring respektive objekt såsom:

  • Antal stammar/hektar
  • Älgskador
  • Aktuell tid för nästa åtgärd
  • Svårighetsgrad för röjningslaget

Vid denna typ av uppdrag jobb brukar effektiviteten ligga på ca 40 – 60 bestånd per timme beroende på de inbördes avstånden. Dessa inventeringar görs bäst på våren och före lövsprickningen när marken fortfarande har ett tunt snötäcke kvar.

Skadeinventering

Det vanligaste förfaringssättet är att beställaren sänder över en digital karta på sitt skogsinnehav med de bestånd som varit störst utsatta för vinden markerade. Dit kan räknas fröträdställningar, nya gallringar på otjälad mark, kanter på nya hyggen i utsatt vindriktning m.m. Även toppbrott i höjdlägen kan vara aktuella.

Älgflyg AB tillverkar då en rutt där datorn minimerar flygsträckan med hänsyn till helikopterns bränsleförbrukning och den utplacerade tankvagnen eller närmaste flygplats, och piloten följer sedan den uppgjorda rutten mellan kartobjekten. Skadorna registreras direkt i operatörens dator, och under tiden får piloten automatiskt kursen till nästa objekt. Upptäcks andra skador på vägen mellan de förutbestämda besökspunkterna reds de upp på samma sätt och sedan fortsätter man på den utstakade linjen. Det hela är mycket bränsle- och tidsbesparande.

Operatören noterar skadornas omfattning helt enligt en skräddarsydd överenskommelse med beställaren. Systemet är mycket flexibelt och kan programmeras till att hantera en kombination av punktvisa skador med mer spridda diffusa gränser. Efter landning sammanställs och kvalitetsgranskas insamlad data innan det färdiga resultatet skickas vidare till beställaren. Då materialet är helt färdigt för användning vid leveransen så kan beställare utan dröjsmål vidarebefordra informationen från inventeringen ut till sin organisation.

Insektsskadeinventering

Ovanstående förfaringssätt för skadeinventering har använts med stor framgång även för inventering av skador orsakade av insektangrepp. Bland annat under två höstar vid barkborreinventering efter stormarna Gudrun och Per har metoden såväl som systemet fungerat helt felfritt och lämnat ett mycket gott underlag till beställaren...

Viltinventering

Vi inventerar viltbestånd från helikopter över hela landet. Såväl med Distance Sampling som konventionella metoder inventerar vi effektivt våra kunders marker från luften.

1+1 = Bäst...

HeliAir Sweden erbjuder idag alla former av viltinventering från helikopter i samarbete med Älgflyg AB, som är det absolut ledande företaget inom området. Älgflyg använder företrädesvis inventeringsmetoden Distance Sampling, som bland annat innebär att vi vid alla observationer även samlar in data om den terräng där djuret befinner sig vid observationsögonblicket. Detta höjer den statistiska säkerheten i inventeringen, och metoden används idag över hela världen för viltinventeringar. Distance Sampling är en metod som är mycket lämplig vid inventering av stora områden då den inte bara är statistiskt säker, utan även billigare än andra förekommande inventeringsmetoder.

  • Inventeringen sker längs förutbestämda flyglinjer som är parallella och jämnt fördelade över hela inventeringsområdet. Samtliga observerade djur positioneras med hjälp av GPS och tas med i det statistiska beräkningsunderlaget
  • Navigering och positionsbestämning av älgarna sker med ett egenutvecklat system baserat på GPS ihopkopplat med en bärbar dator. Detta system är unikt och det absolut bästa för denna typ av inventeringar. Älgflyg är ensamma i Sverige om denna typ av system

Resultat och rapport

Efter genomförd inventering får kunden en rapport innehållande:
- En beskrivning av arbetet
- En tabell som visar älgstammens sammansättning och antal
- Kartor som visar djurens positioner vid inventeringen i förhållande till inventeringslinjerna

Utöver ovanstående rapport så ingår det även en muntlig presentation av resultatet från inventeringen på lämplig plats där jägarna själva kan få möjlighet att ställa frågor.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer...

Tekniska inspektioner

Med helicopter kan vi genomföra olika tekniska inspektioner på byggnader eller andra konstruktioner. Vi hjälper dig att ta fram utrustningen du behöver i from av sensorer eller kamerautrustning.

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos